Przygotowanie manuskryptu

Przygotowanie manuskryptu

    NAUKA jest interdyscyplinarnym czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji. W kwartalniku publikowane są także opracowania i materiały dotyczące bieżących problemów nauki i szkolnictwa wyższego.
    Artykuły, przygotowywane za pomocą typowego edytora tekstu (MS Word, WordPerfect, TEX), prosimy przesyłać drogą elektroniczną do redakcji kwartalnika lub do redaktora naczelnego. Wraz z tekstem należy przesłać list, w którym pierwszy autor zwraca się do redakcji o opublikowanie pracy w kwartalniku NAUKA, podaje swój dokładny adres, afiliację, tytuł naukowy, numer telefonu oraz adres e-mailowy.
    Tekst artykułu nie powinien zawierać poprawek, podkreśleń i spacjowań. Artykuł powinien zawierać streszczenie (maksymalnie 200 słów), słowa kluczowe (trzy do siedmiu) oraz skróconą wersję tytułu (maksymalnie 50 znaków). Kolejne akapity powinny rozpoczynać się wcięciem. Jeśli praca napisana jest w języku polskim, to wówczas tytuł pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie należy dostarczyć również w języku angielskim. Tabele mogą być włączone do tekstu, jeśli występują osobno, to w tekście należy zaznaczyć miejsce ich umieszczenia. Wszystkie skróty powinny być wyjaśnione w miejscu w którym po raz pierwszy pojawiają się w tekście.
    Ilustracje mogą być włączone do tekstu, ale niezależnie od tego, bardzo prosimy o przesłanie wszystkich ilustracji w osobnych plikach. Jakość ilustracji powinna pozwalać na ich bezpośrednią reprodukcję. Ilustracje w formie map bitowych muszą mieć rozdzielczość wynoszącą co najmniej 300 dpi i być zapisane w typowym formacie graficznym. Zamieszczanie ilustracji barwnych wymaga uzgodnienia z redakcją.
    Literatura przedmiotu powinna być umieszczona na końcu pracy w układzie sekwencyjnym (odwołanie w tekście, np. [1]) lub alfabetycznym typu „autor-rok” (odwołanie w tekście, np. (Ziman J., 1978)). Poniżej podano przykłady zalecanego formatu piśmiennictwa.
Artykuł:    
         Watson J.D., Crick F.H.C., Molecular structure of nucleic acids. Nature 1953, nr 171, s. 737-738.
Książka:
         Ziman J., Reliable knowledge. Cambridge University Press, Cambridge 1978, s. 124-157.
Rozdział w książce:
         Klemensiewicz Z. Przekład jako zagadnienie językoznawstwa, [w:] O sztuce tłumaczenia,
         pod redakcją M. Rusinka, Wrocław 1955, Zakład im. Ossolińskich, s. 85-97.
    Tytuły artykułów w literaturze przedmiotu powinny być podane w oryginalnym brzmieniu, a skróty tytułów czasopism według listy filadelfijskiej (Journal Coverage, Institute for Scientific Information, Philadelphia). Spis piśmiennictwa nie powinien zawierać niepublikowanych danych, informacji prywatnych oraz prac w przygotowaniu. Odwoływanie się do takich źródeł należy przenieść do tekstu. Jeśli cytowana pozycja piśmiennictwa ma pięciu (lub więcej) autorów, to wówczas można podać tylko trzech pierwszych autorów, zastępując pozostałych skrótem „et al.”
    Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów. Jeśli redakcja dokonuje istotnych zmian w treści pracy, to wówczas autor zawsze otrzymuje do wglądu i akceptacji skład pracy zawierający proponowane zmiany.

Po opracowaniu redakcyjnym zaakceptowany artykuł przesyłany jest w formie pliku PDF pierwszemu Autorowi (jeśli nie uzgodniono inaczej) do korekty autorskiej. Korekta autorska powinna być wykonana w postaci erraty bądź komentarzy naniesionych w otrzymanym pliku PDF i niezwłocznie odesłana do redakcji. Dokonywanie istotnych zmian oraz dopisywanie tekstu podczas korekty wymaga uzgodnienia z redakcją. Wraz z korektą autorską pierwszy Autor proszony jest o wypełnienie i odesłanie otrzymanego „Formularza zgłoszenia materiału do publikacji”, zawierającego oświadczenie o przekazaniu praw autorskich oraz oświadczenie o posiadaniu praw do wszelkich innych materiałów wykorzystanych w pracy a objętych prawem autorskim. Formularz zgłoszenia zawiera także ogólne informacje dotyczące problemów związanych z nieuprawnionym autorstwem oraz potencjalnym konfliktem interesów.

    Artykuły oraz wszelkie materiały do publikacji prosimy przesyłać do redakcji kwartalnika NAUKA lub członków Komitetu Redakcyjnego
       prof. dr hab.  Jerzy Brzeziński – redaktor naczelny
            Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii
            60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89
            tel.: (+4861) 8292307,   faks: (+4861) 8292107
            e-mail: brzezuam@amu.edu.pl
       prof. dr hab.  Andrzej B. Legocki
            Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej
            61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
            tel.: (+4861) 8528503,   faks: (+4861) 8520532
            e-mail: brzezuam@amu.edu.pl
       prof. dr hab.  Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
            Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich
            00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
            tel.: (+4822) 6572895,   faks: (+4822) 8269945
            e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl
       dr   Andrzej Wójtowicz – sekretarz redakcji
            Redakcja kwartalnika NAUKA
            61-713 Poznań, ul. Wieniawskiego 17
            tel.: (+4861) 8528503,   faks: (+4861) 8520532
            e-mail: wojtow@man.poznan.pl
Dalsze szczegóły dotyczące przygotowania manuskryptu oraz informacje o warunkach zakupu i prenumeraty można uzyskać w redakcji kwartalnika NAUKA oraz na stronach
                          http://www.nauka-pan.pl        http://www.pan.pl