Formularz zgłoszenia artykułu i przekazania praw

Tu możesz pobrać Formularz zgłoszenia artykułu i przekazania praw


Formularz zgłoszenia materiału do publikacji

Kwartalnik NAUKA

przed przyjęciem artykułu do publikacji w kwartalniku NAUKA Autorzy proszeni są
o wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Redakcji niniejszego Formularza.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się i zaakceptowanie podanych na stronie NAUKI
zasad dotyczących: nieuprawnionego autorstwa, konfliktu interesów,
oświadczeń prawnych i etycznych, procedury recenzowania
oraz sposobu przygotowania manuskryptu.


Przekazanie praw autorskich

Artykuł ............................................................................................................

.......................................................................................................................

Autorstwa.........................................................................................................

........................................................................................................................

zostaje niniejszym przedłożony do publikacji w kwartalniku NAUKA

Jako pierwszy Autor oświadczam, iż przedłożony manuskrypt, a także przedstawione w nim wyniki badań  nie zostały zgłoszone do publikacji w innym wydawnictwie i nie zostaną przedłożone do publikacji gdzie indziej do czasu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej ich publikacji w kwartalniku NAUKA. Oświadczam, że artykuł nie zawiera treści niezgodnych z prawem. W imieniu wszystkich autorów prze­kazuje kwartalni­kowi NAUKA wszelkie prawa dotyczące przedło­żo­nego materiału, włącznie z elektro­nicz­nymi formami transmisji i dystrybucji, od momentu przyjęcia materiału do publikacji. Jeśli praca ma wielu autorów, zobowiązuje się poinformować współautorów o wymienionych wyżej warunkach. Oświadczam, że posiadam pisemne zgody na użycie tekstu, tabel i/lub wszelkich ilustracji pochodzących ze źródeł objętym prawem autorskim, i na żądanie zgadzam się na ich przedłożenie redakcji kwartalnika NAUKA.

Imię, nazwisko, tytuł .....................................................................................

Podpis i data ..............................................

Afiliacja .........................................................................................................

Adres ............................................................................................................

E-mail ...............................................